คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
พัฒนาเทคนิคการพ่นสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดด้วงเจาะเห็ด Cyllodes biplagiatus ในเห็ด - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: พัฒนาเทคนิคการพ่นสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดด้วงเจาะเห็ด Cyllodes biplagiatus ในเห็ด (/showthread.php?tid=2613)พัฒนาเทคนิคการพ่นสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดด้วงเจาะเห็ด Cyllodes biplagiatus ในเห็ด - doa - 04-22-2019

พัฒนาเทคนิคการพ่นสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดด้วงเจาะเห็ด Cyllodes biplagiatus ในเห็ดนางฟ้าช่วงเก็บเกี่ยว
สิริกัญญา ขุนวิเศษ, สุชาดา สุพรศิลป์, อิศเรส เทียนทัด และสรรชัย เพชรธรรมรส
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          พัฒนาเทคนิคการพ่นสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดด้วงเจาะเห็ด ในเห็ดนางฟ้าช่วงเก็บเกี่ยว วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 พ่นสารด้วยไส้เดือนฝอย Stienernema carpocapsae อัตราพ่น 80 ลิตรต่อไร่กรรมวิธีที่ 2 พ่นสารด้วยไส้เดือนฝอย Stienernema carpocapsae อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีที่ 3 พ่นสารด้วยเชื้อราขาว Beauveria brassiana อัตราพ่น 80 ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีที่ 4 พ่นสารด้วยเชื้อราขาว Beauveria brassiana อัตราพ่น 120 ลิตรต่อไร่ กรรมวิธีที่ 5 ไม่พ่นสาร ตามลำดับ ได้เตรียมอุปกรณ์การทดลอง และดำเนินการทดลองตามแผนการทดลอง ที่โรงเพาะเห็ดของเกษตรกร อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม 2560 แต่ด้วงเจาะเห็ดไม่ระบาด ไม่สามารถดำเนินการการทดลองได้ จึงได้เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ด้วงเจาะเห็ด ที่กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อเก็บไว้ใช้ในงานทดลองในปีถัดไป