คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของหญ้าข้าวนกที่มีกลไกความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของหญ้าข้าวนกที่มีกลไกความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช (/showthread.php?tid=2624)พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของหญ้าข้าวนกที่มีกลไกความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืช - doa - 04-22-2019

พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของหญ้าข้าวนกที่มีกลไกความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืชแบบ multiple resistance ในนาข้าว
จรรยา มณีโชติ, ปรัชญา เอกฐิน และยุรวรรณ อนันตนมณี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างเมล็ดหญ้าข้าวนก 100 ประชากร ที่ระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวนาหว่านน้ำตม 15 จังหวัด มาทดสอบความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืชในสภาพห้องปฏิบัติการโดย ใช้วิธี Agar test ใช้ประชากรหญ้าข้าวนกต้านทานและอ่อนแอ อย่างละ 2 ประชากร จากการ ทดสอบกับสารกำจัดวัชพืชทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ fenoxaprop-p-ethyl triafamone bis-pyribac sodium pyribenzoxim และ penoxsulam และทดสอบความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืชในสภาพเรือนทดลอง พ่นด้วยสารกำจัดวัชพืชทั้ง 10 ชนิด ได้แก่ fenoxaprop-p-ethyl, triafamone, bis-pyribac sodium, pyribenzoxim, propanil, oxadiazon, butachlor, quinclorac และ thiobencarb เมื่อหญ้าข้าวนกมีขนาด 2 - 3 ใบ ผลการทดลองพบว่า วิธีพ่นสาร bispyribac sodium 10% 5 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ พบประชากรที่ Resistant จำนวน 60 ประชากร โดยเป็นประชากรจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา 12 ประชากร นนทบุรี 12 ประชากร นครปฐม 14 ประชากร นครนายก 11 ประชากร ปราจีนบุรี 10 ประชากร
สุพรรณบุรี 1 ประชากร และประชากร Developing Resistance 12 ประชากร โดยเป็นประชากรจากสุพรรณบุรี 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ประชากร และประชากรที่เป็น Susceptible 28 ประชากร