คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การตรวจแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis จากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การตรวจแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis จากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (/showthread.php?tid=2627)การตรวจแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis จากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด - doa - 04-22-2019

การตรวจแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis จากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเทคนิค Real time PCR
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, รุ่งนภา ทองเคร็ง และชลธิชา รักใคร่
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          โรคเหี่ยว (Goss's Bacterial Wilt of corn) หรือ โรคใบไหม้ (Leaf Blight of corn) โรคที่สำคัญของข้าวโพดและเป็นศัตรูกักกันพืชของประเทศไทย เชื้อสาเหตุเกิดจากแบคทีเรีย Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis ที่มีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมและระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถถ่ายทอดได้ทางเมล็ดพันธุ์ (seed transmission) ประเทศไทยมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าการนำเข้า 85,984,962 บาท ทำให้มีความเสี่ยงที่แบคทีเรีย C. michiganensis subsp. nebraskensis อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ได้ การทดลองนี้จึงมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิธีการตรวจหาแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. nebraskensis โดยวิธี real time PCR ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและความแม่นยำสูง โดยออกแบบไพรเมอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. nebraskensis จากยีน 16S ribosomal RNA gene ส่วน 16S-23S ribosomal RNA intergenic spacer โดยได้ไพรเมอร์ดังนี้ Cmn probe FAM-5VTTCCGTCGTCCTTTCGTGGATG3V-TAMRA อยู่ในระหว่างการนำเข้าเชื้อแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. nebraskensis จึงยังไม่สามารถสกัด DNA จากแบคทีเรีย C. michiganensis subsp. nebraskensis เพื่อนำมาเป็น DNA positive control