คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การใช้ไวรัส NPV ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในหอมหัวใหญ่ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=33)
+--- เรื่อง: การใช้ไวรัส NPV ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในหอมหัวใหญ่ (/showthread.php?tid=2632)การใช้ไวรัส NPV ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในหอมหัวใหญ่ - doa - 04-22-2019

การใช้ไวรัส NPV ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในหอมหัวใหญ่
อิศเรส เทียนทัด, อนุสรณ์ พงษ์มี และนันทนัช พินศรี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          ทำการศึกษาการใช้ไวรัส NPV ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในหอมหัวใหญ่ จำนวน 2 การทดลอง ในระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2560 ที่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design จำนวน 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี คือ ไวรัส NPV อัตรา 30, 40, 50, 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และ emamectin benzoate 2% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง เริ่มพ่นสารทดลองครั้งที่ 1 เมื่อพบใบหอมหัวใหญ่ถูกหนอนทำลายเฉลี่ย 10% ขึ้นไป และพ่นซ้ำทุก 7 วัน จำนวน 2 ครั้ง โดยสุ่มตรวจนับเปอร์เซ็นต์ใบหอมหัวใหญ่ที่ถูกหนอนกระทู้ผักทำลาย จำนวน 40 ต้น ในพื้นที่ 2 ตารางเมตร ในแต่ละแปลงย่อย ก่อนทำการพ่นสารและหลังพ่นสาร 7 วัน ผลการทดลองพบว่า ไวรัส NPV อัตรา 40, 50, 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผักไม่แตกต่างทางสถิติกับ emamectin benzoate 2% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และในทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีน้ำหนักผลผลิตหอมหัวใหญ่มากกว่ากรรมวิธีไม่พ่นสารแต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติซึ่งกันและกัน