คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561-ปัจจุบัน (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=31)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=34)
+--- เรื่อง: วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร (/showthread.php?tid=2661)วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร - doa - 06-04-2019

วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร
พินิตนันต์ สรวยเอี่ยม

          โครงการวิจัยวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีทดสอบให้เหมาะสมกับเครื่องมือที่ทันสมัย มีสมรรถนะการวิเคราะห์สูง อีกทั้งสร้างศักยภาพให้ห้องปฏิบัติการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กรมวิชาการเกษตร ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยพัฒนาวิธีทดสอบสารออกฤทธิ์ ในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร 74 วิธี ทั้ง 74 วิธีได้ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ (Method Validation) ตามข้อเกณฑ์กาหนดของ AOAC อีกทั้งวิธีมาตรฐานสามารถนาไปตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่วางจาหน่ายตามท้องตลาด เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ งานวิจัยนี้จึงทาการศึกษาการเสื่อมสภาพของสารออกฤทธิ์ dimethoate omethoate และ malathion ในระยะเวลา 2 ปี โดยเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิตู้เย็น 5 c พบว่า สารออกฤทธิ์ทั้ง 3 ชนิด ในส่วนที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องมีแน้วโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่สำหรับที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิตู้เย็น 5 0C มีการเปลี่ยนแปลงไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน FAO-Specification สำหรับปริมาณน้าที่อุณหภูมิห้องมีแน้วโน้มเพิ่มขึ้น แต่ค่า pH และการเกิดอิมัลชั่นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงทั้งที่เก็บที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิตู้เย็น 5 0C