คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
วิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561-ปัจจุบัน (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=31)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=34)
+--- เรื่อง: วิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (/showthread.php?tid=2674)วิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - doa - 06-04-2019

วิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มงคล ตุ่นเฮ้า, รังสิทธ์ ศิริมาลา, ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์ และอนุชา เชาว์โชติ

          เครื่องต้นแบบกะเทาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขนาดเล็กนี้เป็นแบบ 2 ลูกกะเทาะ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร มีขนาดมิติเครื่องคือ 120 X 100 X 80 เซนติเมตร มีอัตราการทำงานสูงสุด 960 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า 220 โวลต์ เป็นต้นกำลัง เมื่อทดสอบการทำงานกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ซีพี 201 ที่ความชื้นเมล็ด 12.62 เปอร์เซ็นต์ ฐานเปียกที่ความเร็วเชิงเส้นลูกกะเทาะ 10 เมตรต่อวินาที พบว่ามีประสิทธิภาพการกะเทาะสูงสุดคือ 94.94% และปริมาณเมล็ดแตกหัก 1.96 % ซึ่งเป็นความเร็วเชิงเส้นที่แนะนำสำหรับเครื่องต้นแบบนี้ส่วนเครื่องนวดข้าวได้ที่ปรับปรุงเพื่อกะเทาะข้าวโพดที่มีเปลือกหุ้มและให้แยกเปลือกและซังออกจากกันในระบบกะเทาะด้วยการปรับระยะห่างซี่ตะแกรงล่างช่วงสุดท้ายให้มากขึ้น ผลการทดลองพบว่า การปรับซี่ตะแกรงให้มากขึ้นเป็นสองเท่าของระยะเดิมทำให้ซังแยกตัวออกจากเปลือก เมื่อเปรียบเทียบโดยค่าเฉลี่ย และการปรับระยะห่างใบปัดของขับเศษ ให้มีระยะเพิ่มขึ้นอีก 10 เซนติเมตร ไม่มีผลต่อการแยกเปลือกออกจากซัง