คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่สายพันธุ์พื้นเมือง ระยะที่ 2 - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561-ปัจจุบัน (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=31)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=34)
+--- เรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่สายพันธุ์พื้นเมือง ระยะที่ 2 (/showthread.php?tid=2679)การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่สายพันธุ์พื้นเมือง ระยะที่ 2 - doa - 06-04-2019

การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่สายพันธุ์พื้นเมือง ระยะที่ 2
ทัศนัย เพิ่มสัตย์, รักชัย คุรุบรรเจิดจิต, ธีรพันธ์ เลศักดิ์, ทวีพงษ์ ณ น่าน, จิรภา ออสติน และกาญจนา แยบยล

          การวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่สายพันธุ์พื้นเมือง เพื่อศึกษาวิจับพันธุ์พริกพื้นเมืองที่มีผลผลิตสูง คุณภาพดี เป็นสายพันธุ์ผสมเปิดสายพันธุ์ใหม่ที่เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ โดยทำการรวบรวมพันธุ์พริกจากแหล่งต่างๆ และทำการคัดเลือกให้ได้ลักษณะตามต้องการ จนได้สายพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกตามขั้นตอน จำนวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 51-01-09-36-16-07, สายพันธุ์ 51-10-04-23-17-05, สายพันธุ์ 51-16-16-08-14-34 และ สายพันธุ์ 51-13-06-09-25-19 จากนั้นดำเนินการทดสอบปลูกในแปลงเกษตรกรเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า ทั้งหมด 4 แหล่งปลูก ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดน่าน จังหวัดหนองคาย และจังหวัดศรีสะเกษ จากการดำเนินการทดสอบในแหล่งปลูกทั้ง 4 จังหวัด พบว่าสายพันธุ์ 51-10-04-23-17-05 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า ผลผลิตที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันกับพันธุ์การค้า ซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการลดต้นทุนในส่วนของเมล็ดพันธุ์ได้