คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561-ปัจจุบัน (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=31)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=34)
+--- เรื่อง: การจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง (/showthread.php?tid=2715)การจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง - doa - 06-05-2019

การจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง
ดร.ประพิศ วองเทียม และสุวลักษณ์ อะมะวัลย์

          การจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Breeding Management System (BMS) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล สามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่มีอยู่ การศึกษานี้เป็นการวิจัยในเชิงพัฒนาและวิศวกรรม โดยบูรณาการ การใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรม Breeding Management System (BMS) เพื่อทาการจัดเก็บข้อมูลลักษณะเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง การประเมินลักษณะในแปลงอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง 48 ลักษณะ จานวน 200 พันธุ์ และนามาบันทึกลงในโปรแกรม Excel เพื่อรอการเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ของโปรแกรม BMS แล้วจะอัพโหลดเข้าโปรแกรมต่อไป