คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การปรับปรุงพันธุ์อ้อยชนิดใหม่เพื่อผลผลิตชีวมวลสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัดโดยใช้เชื้อ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561-ปัจจุบัน (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=31)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=34)
+--- เรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์อ้อยชนิดใหม่เพื่อผลผลิตชีวมวลสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัดโดยใช้เชื้อ (/showthread.php?tid=2717)การปรับปรุงพันธุ์อ้อยชนิดใหม่เพื่อผลผลิตชีวมวลสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัดโดยใช้เชื้อ - doa - 06-05-2019

การปรับปรุงพันธุ์อ้อยชนิดใหม่เพื่อผลผลิตชีวมวลสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัดโดยใช้เชื้อพันธุกรรมอ้อยป่า
วีระพล พลรักดี, อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์, ทักษิณา ศันสยะวิชัย และแสงเดือน ชนะชัย

          อ้อยป่าในประเทศไทยเป็นแหล่งเชื้อพันธุกรรมที่น่าสนใจและน่านำมาพัฒนาการผลิตอ้อยและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมจำกัด โดยจุดประสงค์ในความร่วมมือของงานวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์โดยการสร้างลูกผสมจากพันธุ์อ้อยป่าเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในการศึกษานี้ได้เก็บบันทึกลักษณะการเกษตรของเชื้อพันธุกรรม Erianthus ของไทยและคัดเลือกสายพันธุ์ดีเด่นเพื่อใช้เป็นวัสดุหรือเครื่องมือเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยต่อไป

          เนื่องจาก E. arundinaceus มีการออกดอกเร็ว ดังนั้นจึงต้องพัฒนาเทคนิคให้อ้อยป่า E. arundinaceus ออกดอกช้า เพื่อสามารถผสมพันธุ์กับอ้อยพันธุ์การค้าได้ การผสมข้ามสกุล (F1 hybrids) ระหว่างอ้อยพันธุ์การค้าและอ้อยป่า E. arundinaceus ได้พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย โดยเบื้องต้นทาการประเมินและจำแนกลักษณะการเกษตรที่ดี และในส่วนของประเทศไทย เราได้คัดเลือกลักษณะที่ดีของอ้อยป่า Erianthus นี้ผสมกับอ้อยพันธุ์การค้าจนได้ลูกผสมชั่วที่ 1

          นอกจากนี้ยังทำการผสมกลับในอ้อยสกุลเดียวกันระหว่างอ้อยพันธุ์พง (Saccharum spontaneum) จนได้ลูกผสมกลับชั่วที่ 1 (BC 1) และลูกผสมกลับชั่วที่ 2 (BC 2) และทำการคัดเลือก ซึ่งข้อมูลและลูกผสมที่ได้จากการพัฒนาในงานวิจัยนี้จะมีความสาคัญในการพัฒนาการผลิตอ้อยและการปรับตัวของอ้อยในสภาพจำกัดของประเทศไทย