คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561-ปัจจุบัน (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=31)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=34)
+--- เรื่อง: การส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ (/showthread.php?tid=2724)การส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ - doa - 06-05-2019

การส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ
อภิชาติ เมืองซอง, ประภาส แยบยน, พักตร์ทิภา เดชพละ และบุญธรรม ศรีหล้า

          โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ตามความต้องการของตลาด เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์แบบผสมผสานสู่เกษตรกร ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2561 ผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์ร่วมโครงการ จำนวน 5 กลุ่ม มีเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐาน มกษ. 9000-2552 จำนวน 900 ราย ประกอบด้วยการผลิตพืช 4 ชนิด ได้แก่ แตงโม ถั่วลิสง พืชผัก และหอมแดง ได้แปลงต้นแบบ และแปลงเรียนรู้จำนวน 91 แปลง พื้นที่ 182 ไร่ ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จำนวน 34 แปลง เกษตรกรได้รับการความรู้ผ่านงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1,097 ราย ได้ศูนย์เรียนรู้การผลิตอินทรีย์ จำนวน 1 ศูนย์ เกษตรน้ำเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักแบบเติมอากาศไปใช้ จำนวน 3 กลุ่ม