คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561-ปัจจุบัน (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=31)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2561 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=34)
+--- เรื่อง: โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร (/showthread.php?tid=2725)โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร - doa - 06-05-2019

โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร

 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล : ทุเรียน มังคุด และมะม่วง 
    วัตถุประสงค์  เพื่อขยายผลและพัฒนาผลงานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพในพื้นที่ภาคตะวันออก
 การขยายผลการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป 
    วัตถุประสงค์  เพื่อนำผลงานวิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตผลเกษตรไปขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วย
แก้ปัญหาผลผลิตสดในฤดูที่อาจล้นตลาดและราคาต่ำ ให้สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น ทำให้ราคาผลิตผลเกษตร
มีเสถียรภาพมากขึ้น และเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มี
คุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยใช้ชีวภัณฑ์และโครงการขยายผลชีวภัณฑ์ 
    วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการนำชีวภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตรไปใช้เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต กระจายลงสู่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ ส่งผลให้มีแหล่งผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ สามารถผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้เอง และผลิตเพื่อขายได้ เป็นการสร้างงานให้กับเกษตรกรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมการใช้และการผลิตชีวภัณฑ์ลงสู่กลุ่มเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ส่งผลให้มีแหล่งผลิตพืชปลอดภัยในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น 4. เพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่ายของกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นศูนย์ผลิตและกระจายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การผลิตพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    วัตถุประสงค์  ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาใช้ในการผลิตพืชให้เพียงพอ และทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้เพิ่มขึ้น