คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การพัฒนาชุดตรวจสอบและเทคนิคการแยกไส้เดือนฝอยในรากพืช - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2554 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=4)
+--- เรื่อง: การพัฒนาชุดตรวจสอบและเทคนิคการแยกไส้เดือนฝอยในรากพืช (/showthread.php?tid=303)การพัฒนาชุดตรวจสอบและเทคนิคการแยกไส้เดือนฝอยในรากพืช - doa - 11-18-2015

การพัฒนาชุดตรวจสอบและเทคนิคการแยกไส้เดือนฝอยในรากพืช
นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด, วานิช คำพานิช และช่อทิพย์ ศัลยพงษ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักควบคุมวัสดุการเกษตร

          การพัฒนาวิธีการแยกไส้เดือนฝอย Radopholus similis จากรากพรรณไมน้ำ (Anubiasnana) โดยวิธีการใช้สาร 3 ชนิด ได้แก่ น้ำเกลือ 0.5 % แอลกอฮอล์ 5 % และคลอร็อกซ์ 0.5 % แช่รากแบบตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และรากแบบซอยละเอียด นำมาเขย่าด้วยมือเป็นเวลา 5 นาที พบว่ารากซอยละเอียดที่แช่ในแอลกอฮอล์ 5 % และเขย่า 5 นาที สามารถแยกไส้เดือนฝอย R. similis ที่อยู่ในเนื้อเยื่อรากออกมาได้มากที่สุดเท่ากับ 47.2 % ในขณะที่การตัดรากเป็นชิ้นเล็กแช่แอลกอฮอล์ 5% และเขย่า 5 นาทีเช่นกัน ได้เท่ากับ 17.2 % ซึ่งมีความแตกต่าง 30 % สำหรับการใช้น้ำเกลือ 0.5 % และคลอร็อกซ์ 0.5 % แช่รากซอยละเอียด สามารถแยกไส้เดือนฝอยออกจากรากได้เท่ากับ 40.7 และ 39.5 % ตามลำดับ ซึ่งดีกว่าการใช้น้ำกลั่นที่สามารถแยกไส้เดือนฝอยได้เท่ากับ 18.5 %