คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์พื้นที่ภาคกลาง - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์พื้นที่ภาคกลาง (/showthread.php?tid=345)ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์พื้นที่ภาคกลาง - doa - 11-19-2015

ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์พื้นที่ภาคกลาง
พัชรีวรรณ มณีสาคร, อัมพร วิโนทัย, รจนา ไวยเจริญ, ประภัสสร เชยคำแหง และสุวัฒน์ พูลพาน
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการดำเนินงานศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์พื้นที่ภาคกลาง โดยเลือกพื้นที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็นสถานที่ดำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 พบว่ามีแมลงศัตรูพืชลงทำลายผักคะน้า ได้แก่ ด้วงหมัดผัก หนอนเจาะยอดกะหล่ำ หนอนชอนใบ และหนอนคืบกะหล่ำ เมื่อตรวจพบจำนวนแมลงถึงระดับที่ต้องกำจัด จึงได้ทำการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ตามแผนการทดลองที่วางไว้ หลังจากทำการควบคุมตามกรรมวิธีที่กำหนด พบจำนวนแมลงลดลงอย่างชัดเจน และเมื่อพบแมลงสูงถึงระดับที่จำเป็นต้องกำจัดอีกครั้ง จึงดำเนินการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงชนิดนั้นอีกครั้ง สำหรับผลผลิตที่ได้ในแปลงคะน้าแต่ละกรรมวิธีพบว่า ทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตเฉลี่ยไม่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อแปลงสูงสุดคือ 13.95 กิโลกรัม รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 กรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 6 คือ 13.27, 12.39, 12.26, 11.90 และ 11.13 กิโลกรัม ตามลำดับ