คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต (/showthread.php?tid=379)พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต - doa - 11-19-2015

พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต
รัตนา นชะพงษ์ และภัทราพร สรรพนุเคราะห์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต ดำเนินการทดลองในปี 2554 - 2557 สำหรับในปี 2555 ทำการศึกษาจำนวนที่เหมาะสมของมวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn ที่ผลิตขยายต่อภาชนะ เพื่อทราบจำนวนที่เหมาะสมของมวนเพชฌฆาตที่เลี้ยงต่อภาชนะเพื่อให้ได้จำนวนตัวเต็มวัยและมีประสิทธิภาพการวางไข่ของมวนเพชฌฆาตสูงสุด มี 2 วิธีการ คือ จำนวนที่เหมาะสมของมวนระยะตัวอ่อน และระยะตัวเต็มวัยตัวผู้ต่อตัวเมียที่ผลิตขยายต่อภาชนะ ที่ห้องปฎิบัติการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร พบว่าการเลี้ยงมวนเพชฌฆาตระยะตัวอ่อนจำนวน 100 และ 150 ตัว/กล่อง ทำให้มวนสามารถเป็นตัวเต็มวัยมากที่สุด 73.5 และ 78.3 % ตามลำดับ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ สำหรับการเลี้ยงมวนระยะตัวเต็มวัยตัวผู้ต่อตัวเมียจำนวน 40 : 40 คู่ต่อกล่อง ทำให้มวนตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ได้มากที่สุด 5.17 กลุ่ม/ตัว หรือ 428.97 ฟอง/ตัว รองมาคือ การเลี้ยงที่จำนวน 25 : 25 และ 30 : 30 คู่ต่อกล่อง ซึ่งทำให้มวนตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ 4.63 และ 4.55 กลุ่ม/ตัว หรือ 370.87 และ 340.07 ฟอง/ตัว ตามลำดับ แต่การเลี้ยงที่ 25 : 25, 30 : 30 และ 40 : 40 คู่ต่อกล่อง ทำให้มวนวางไข่ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ