คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การศึกษาชนิด ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูในสละ - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551-2560 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การศึกษาชนิด ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูในสละ (/showthread.php?tid=408)การศึกษาชนิด ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูในสละ - doa - 23-11-2015

การศึกษาชนิด ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูในสละ
วนาพร วงษ์นิคง, ศรุต สุทธิอารมณ์, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, บุษบง มนัสมั่นคง, อิทธิพล บรรณาการ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิด ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูในสละ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 ในสวนสละของเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี พบว่าด้วงเจาะผลสละเป็นแมลงศัตรูสละชนิดใหม่ อยู่ในอันดับ (order ) Coleoptera วงศ์ (family) Anthribidae ซึ่งอยู่ระหว่างการจำแนกชนิด หนอนมีลักษณะสีขาวขุ่น กัดกินอยู่ที่บริเวณเนื้อของผลสละ หนอนระยะสุดท้ายเจาะเข้าไปในเมล็ดเพื่อเข้าดักแด้ ดักแด้มีสีขาวครีม ตัวเต็มวัยเป็นด้วงขนาดเล็ก ลำตัวรี ความยาวประมาณ 5 - 9 มิลลิเมตร ปีกแข็งสีน้ำตาล มีจุดสีดำกระจายทั่วทั้งปีก ปากเป็นแบบกัดกินรูปร่างแบน ยาว คล้ายจอบยื่นลงไปด้านล่าง ตารวมมีขนาดใหญ่เป็นรูปรีเห็นได้ชัดเจน ตัวเต็มวัยเพศเมียมีหนวดสั้น เพศผู้มีหนวดยาวกว่าเพศเมีย ระยะหนอนคาดว่ามีอายุประมาณ 1 - 2 เดือน ระยะดักแด้อายุประมาณ 5 - 9 วัน ระยะตัวเต็มวัยอายุประมาณ 5 - 60 วัน จับคู่ผสมพันธุ์ในช่วงเช้า ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่บริเวณเปลือกสละ ที่บริเวณช่องว่างระหว่างเกล็ดสละ แมลงชนิดนี้เข้าทำลายผลสละที่อายุประมาณ 7 - 9 เดือน หรือเริ่มเก็บเกี่ยวซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลดำเป็นน้ำตาลแดง และเริ่มมีกลิ่นหอม ซึ่งการเข้าทำลายของด้วงเจาะผลสละชนิดนี้ไม่สามารถเห็นร่องรอยการทำลายที่ภายนอก จะทราบว่ามีด้วงชนิดนี้เข้าทำลายก็ต่อเมื่อแกะผลสละดูเท่านั้น