คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การทดสอบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2549-2558 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การทดสอบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว (/showthread.php?tid=533)การทดสอบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว - doa - 30-11-2015

การทดสอบประสิทธิภาพของแมลงช้างปีกใสในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว
ประภัสสร เชยคำแหง, รจนา ไวยเจริญ และอัมพร วิโนทัย
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาประสิทธิภาพการกินของตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส 4 ชนิด คือ Mallada basalis Chrysoperla carnea Chrysoperla rufiladis และ Plesiochrysa ramburi ในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ พบว่าแมลงช้างปีกใส M. basalis P. ramburi C. carnea และ C. rufiladis ระยะตัวอ่อน วัย 1, 2 และ 3 สามารถกินตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้เฉลี่ย M. basalis 50.15 ± 11.09 84.65 ± 22.57 207.15 ± 34.34, P. ramburi 41.10 ± 9.15 82.15 ± 20.04 209.8 ± 45.80, C. carnea 37.3 ± 8.24 89.75 ± 36.75 205.2 ± 50.99 และ C. rufiladis 25.75 ± 7.80 66.75 ± 14.96 184.7 ± 50.44 ตัวตามลำดับ รวมระยะตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสทั้ง 4 ชนิด สามารถกินตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวได้เฉลี่ย 341.95 ± 51.29 333.05 ± 48.18 332.25 ± 81.43 และ 280.4 ± 56.27 ตัวตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าแมลงช้างปีกใสทั้ง 4 ชนิด มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันในการควบคุมแมลงหวี่ขาวใยเกลียว