คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การควบคุมหอยซัคซิเนีย Succinea sp. ในสวนกล้วยไม้โดยวิธีผสมผสาน - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2549-2558 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การควบคุมหอยซัคซิเนีย Succinea sp. ในสวนกล้วยไม้โดยวิธีผสมผสาน (/showthread.php?tid=535)การควบคุมหอยซัคซิเนีย Succinea sp. ในสวนกล้วยไม้โดยวิธีผสมผสาน - doa - 30-11-2015

การควบคุมหอยซัคซิเนีย Succinea sp. ในสวนกล้วยไม้โดยวิธีผสมผสาน
ปราสาททอง พรหมเกิด, ปิยาณี หนูกาฬ, ดาราพร รินทะรักษ์, สมเกียรติ กล้าแข็ง และวิไลวรรณ เวชยันต์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ในปี 2554 - 2555 ได้ทำการทดลองควบคุมหอยซัคซิเนียในสวนกล้วยไม้ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จำนวน 2 แปลง ในปี 2554 และปี 2555 ปีละ 1 แปลง ตามแผน RCB จำนวน 11 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ้ำด้วยการพ่น T.1 เมทัลดีไฮด์ 80% WP T.2 กากเมล็ดชา T.3 สารสกัดมะคำดีควาย T.4 เหยื่อเมทัลดีไฮด์ T.5 กากเมล็ดชา T.6 กากเมล็ดชา T.7 เมทัลดีไฮด์ 80 %WP T.8 กากเมล็ดชา T.9 ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae T.10 สารสกัดมะคำดีควาย และ T.11 กรรมวิธีไม่พ่นสาร โดยแต่ละกรรมวิธีมีการกำจัดวัชพืชด้วยการใช้มือถอนถ้ามีวัชพืชขึ้น หลังทดสอบ 3 วัน พบว่าจำนวนประชากรหอยที่มีชีวิตในแต่ละกรรมวิธีลดลง สามารถควบคุมประชากรหอยได้