คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายโรคไวรัสของมันฝรั่งที่เกิดจากไวรัส Potato virus - printable_version

+- คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร (http://www.doa.go.th/research)
+-- คลังข้อมูล: รายงานผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2549-2558 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555 (http://www.doa.go.th/research/forumdisplay.php?fid=5)
+--- เรื่อง: การเฝ้าระวังการแพร่กระจายโรคไวรัสของมันฝรั่งที่เกิดจากไวรัส Potato virus (/showthread.php?tid=569)การเฝ้าระวังการแพร่กระจายโรคไวรัสของมันฝรั่งที่เกิดจากไวรัส Potato virus - doa - 01-12-2015

การเฝ้าระวังการแพร่กระจายโรคไวรัสของมันฝรั่งที่เกิดจากไวรัส Potato virus A (PVA) Potato virus M (PVM) Potato virus T (PVT) Potato virus X (PVX) Potato virus S (PVS) และ Potato leaf roll virus (PLRV)
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, ปรียพรรณ พงศาทิชณ์ และวิวัฒน์ ภานุอำไพ
กลุ่มวิจัยโรคพืช, กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

          ได้ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างใบมันฝรั่ง ในระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 ที่แสดงอาการใบด่างและใบม้วนงอของมันฝรั่งในพื้นที่ปลูก อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อ.แม่สอด อ.พบพระ จ.ตาก โดยตรวจวินิจฉัยหาเชื้อ PVA PVX PVS และ PLRV ด้วยวิธี NCM-ELISA และตรวจหาเชื้อ PVT และ PVM ด้วยวิธี ELISA กับตัวอย่างใบมันฝรั่ง จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 630 ตัวอย่าง ซึ่งจากตัวอย่างทั้งหมดยังไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าว และขณะนี้กำลังดำเนินการเตรียมเก็บตัวอย่างใบมันฝรั่งมาตรวจหาเชื้อไวรัสดังกล่าวในช่วงฤดูฝนและดำเนินกำรสรุปงานทดลองทั้งหมดที่ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2556 ต่อไป