การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล นำเข้า ส่งออก และนำผ่านพืชอนุรักษ์
#1
การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล นำเข้า ส่งออก และนำผ่านพืชอนุรักษ์ โดยการออกหนังสืออนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window
ดวงเดือน ศรีโพทา, สุมาลี ทองดอนแอ, รักชณา สารภิรม, อนันต์ อักษรศรี, พรเทพ ท้วมสมบุญ, ยอดหญิง สอนสุภาพ และปวีณา ทะรักษา
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

          สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่กำกับดูแลการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านพืชอนุรักษ์โดยการออกหนังสืออนุญาตและขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ การดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ากระบวนการออกหนังสืออนุญาตยังมีความล่าช้าทำให้ผู้รับบริการมีระยะเวลาในการรอคอยนาน และการออกหนังสืออนุญาตผิดพลาดซึ่งเป็นอุปสรรคทางการค้า อีกทั้งทำให้ประเทศคู่ค้าไม่เชื่อมั่นระบบการออกหนังสืออนุญาตของประเทศไทย สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช จึงเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบงานบริการของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ NSW เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการค้าพืชอนุรักษ์ จากผลการดำเนินงานทำให้ได้ระบบการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์และระบบการออกหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ขอรับบริการและเจ้าหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบได้ตลอดเวลาตามกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ลดขั้นตอน ระยะเวลา และข้อผิดพลาดในกระบวนงานออกหนังสืออนุญาต ทั้งในส่วนของผู้รับบริการและพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ได้ดำเนินออกประกาศกรมวิชาการเกษตรเพื่อให้การขอหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์และการขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์สามารถดำเนินการได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเวบไซต์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดฝึกอบรม นอกจากนี้ได้มีการพัฒนามาตรฐานข้อมูลในระบบโดยการกำหนดพิกัดศุลกากรให้กับพืชอนุรักษ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุญาตกับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW และผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ มีร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 92.38


ไฟล์แนบ
.pdf   11_2560.pdf (ขนาด: 295.76 KB / ดาวน์โหลด: 235)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล นำเข้า ส่งออก และนำผ่านพืชอนุรักษ์ - โดย doa - 09-11-2018, 02:48 PM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม