การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR
#1
การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Realtime PCR ดำเนินการโดยได้ออกแบบ primer ที่มีความจำเพาะต่อ pth A gene ของแบคทีเรีย X. axonopodis pv. citri ได้แก่ pth154R:5’ GGTGTGGTGCCTCGATAGAT 3’ and pth154F:5’AACAGACCATTGCCCTAT 3’ การทดสอบความเฉพาะเจาะจงและความไวของไพรเมอร์และทดสอบ profile ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของไพรเมอร์พบว่า ไพรเมอร์ที่ออกแบบไว้มีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อ Xaxonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้ม ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกริยา Real time PCR กับไพรเมอร์ที่ออกแบบเอา


ไฟล์แนบ
.pdf   2239_2554.pdf (ขนาด: 109.62 KB / ดาวน์โหลด: 190)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย Xanthomomnas axonopodis pv. citri ด้วยเทคนิค Real-time PCR - โดย doa - 11-18-2015, 11:13 AM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม