การวิจัยและพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช
#1
การวิจัยและพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช
พรรณีกา อัตตนนท์, ธนิตา ค่ำอำนวย, ภัควรินทร์ ศานติธีรโรจน์, ศิริพร สอนทำโก, รัตนาภรณ์ พรหมศรัทธา, ธิติยาภรณ์ อุดมศิลป์ และปิยวดี พิศาลรัตนคุณ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้และการผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช มีขอบเขตการวิจัยคือวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์สารสกัดจากว่านน้ำ และศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมรวมพืช ว่านน้ำ สะเดา และหางไหลในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช วิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ผสมรวมพืชว่านน้ำ สะเดา และหางไหล วิจัยคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืช และศึกษาความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สูตรผสมรวมพืชต่อลูกปลานิล ผลการวิจัยมีดังนี้ การวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์สารสกัดว่านน้ำพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันว่านน้ำเป็นส่วนประกอบมีประสิทธิภาพทำให้หนอนใยผักวัยสองตายมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดหยาบเป็นส่วนประกอบ การวิจัยทำสูตรผสมรวมพืช ว่านน้ำ สะเดา และหางไหล เพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ผลวิจัยได้ส่วนผสมระหว่างพืชที่เหมาะสมในการทำเป็นผลิตภัณฑ์ผสมกำจัดศัตรูพืช ได้สูตรผสมรวมพืช 3 สูตร ได้ข้อมูลคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมคำความเป็นพิษเฉียบพลันของสูตรผลิตภัณฑ์ต่อลูกปลานิล


ไฟล์แนบ
.pdf   104_2558.pdf (ขนาด: 924.63 KB / ดาวน์โหลด: 1,669)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม