กลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผัก (diamondback moth, Plutella xylostella (L.))
#1
กลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผัก (diamondback moth, Plutella xylostella (L.))
สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น, พวงผกา อ่างมณี และวนาพร วงษ์นิคง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          ข้อมูลกลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงช่วยให้การตัดสินใจเลือกชนิดสารฆ่าแมลง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความต้านทานโดยการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงได้ทำการทดลองเพื่อทราบกลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆในหนอนใยผักสายพันธุ์ที่ต้านทาน โดยการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพ piperonyl butoxide (PBO), triphenyl phosphate (TPP) และ diethyl maleate (DEM) ในความเข้มข้นที่เหมาะสมเพื่อยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทำลายพิษในตัวหนอนใยผัก ผลการทดลองพบว่า กลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง chlorantraniliprole ในหนอนใยผักจากอำเภอบางบัวทอง น่าจะเกิดจากการย่อยของเอนไซม์ทำลายพิษชนิด cytochrome P450 ส่วนกลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง chlorfenapyr, emamectin benzoate และ tolfenpyrad ในหนอนใยผักจากอำเภอบางบัวทองน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของจุดจับ (target-site mutation) กลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง chlorantraniliprole, chlorfenapyr และ emamectin benzoate ในหนอนใยผักจากอำเภอท่าม่วง น่าจะเกิดจากการย่อยของเอนไซม์ทำลายพิษชนิด cytochrome P450 ส่วนกลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง idoxacarb และ tolfenpyrad ในหนอนใยผักจากอำเภอท่าม่วง น่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของจุดจับ (target-site mutation) กลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง indoxacarb ในหนอนใยผักจากอำเภอไทรน้อย น่าจะเกิดจากการย่อยของเอนไซม์ทำลายพิษชนิด esterases ส่วนกลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง chlorantraniliprole, tolfenpyrad, fipronil, chlorfenapyr และ emamectin benzoate ในหนอนใยผักจากอำเภอไทรน้อย น่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของจุดจับ (target-site mutation) ดังนั้น ในการหมุนเวียนสารฆ่าแมลงเพื่อลดความรุนแรงของความต้านทานในหนอนใยผักในท้องที่อำเภอบางบัวทอง จึงไม่ควรใช้สารฆ่าแมลง chlorantraniliprole ส่วนในท้องที่อำเภอท่าม่วงไม่ควรใช้สารฆ่าแมลง chlorantraniliprole, chlorfenapyr และ emamectin benzoate และในท้องที่อำเภอไทรน้อย ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลง indoxacarb 


ไฟล์แนบ
.pdf   277_2557.pdf (ขนาด: 208.58 KB / ดาวน์โหลด: 250)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
กลไกความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผัก (diamondback moth, Plutella xylostella (L.)) - โดย doa - 06-20-2017, 04:33 PM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม