การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
#1
การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
บุญเรือนรัตน์ เรืองวิเศษ, ภรณี สว่างศรี, อัจฉราพรรณ ใจเจริญ, สุภาวดี ง้อเหรียญ, รุ่งนภา พิทักษ์ตันสกุล, อรุโณทัย ซาววา, มัทนา ศรีหัตถกรรม, จีราพร แก่นทรัพย์, พยุงศักดิ์ รวยอารี, พินิจ จิรัคคกุล, วุฒิพล จันทร์สระคู, ศักดิ์ชัย อาษาวัง และประยูร เอ็นมาก
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ, ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น และสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร


ไฟล์แนบ
.pdf   60_2560.pdf (ขนาด: 6.06 MB / ดาวน์โหลด: 1,204)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ - โดย doa - 09-17-2018, 11:23 AM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม