ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียและสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงผลิตเมล็ดพั
#1
ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียและสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น และสุภราดา สุคนธาภิรมณ์ ณ พัทลุง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดลองประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียและสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ทำการทดลองที่แปลงเกษตรกร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560 วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, lambdacyhalothrin 2.5% CS, emamectin benzoate 1.92% EC, lufenuron 5% EC, indoxacarb 15% EC และchlorfenapyr 10% SC เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารฯพบการระบาดของหนอนกระทู้ผักต่ า และจากการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้ผักเบื้องต้นในกรรมวิธีพ่นสารกำจัดแมลง chlorfenapyr 10% SC, indoxacarb 15% EC, cyantraniliprole 10% OD, emamectin benzoate 1.92% EC, lambdacyhalothrin 2.5% CS, lufenuron 5% EC และ Bacillus thuringiensis subsp. aizawai มีแนวโน้มในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน


ไฟล์แนบ
.pdf   64_2560.pdf (ขนาด: 237.79 KB / ดาวน์โหลด: 112)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียและสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงผลิตเมล็ดพั - โดย doa - 11-21-2018, 02:18 PM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม