การศึกษาสถานภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน Meloidogyne chitwoodi และ M. fallax
#1
การศึกษาสถานภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน Meloidogyne chitwoodi และ Meloidogyne fallax ในประเทศไทย
ไตรเดช ข่ายทอง, ธิติยา สารพัฒน์, รุ่งนภา ทองเคร็ง และวานิช คำพานิช
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การสำรวจไส้เดือนฝอยศัตรูพืชกักกัน Meloidogyne chitwoodi และ M. fallax ในพื้นที่ปลูกมันฝรั่ง ดำเนินการในปี 2559 เก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกมันฝรั่ง จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และจ.ตาก รวม 72 ตัวอย่าง แยกไส้เดือนฝอยจากตัวอย่างดิน ตรวจนับไส้เดือนฝอยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบไส้เดือนฝอยรากปมในตัวอย่างดิน 50 ตัวอย่าง เพิ่มปริมาณไส้เดือนฝอยในตัวอย่างดินที่ตรวจพบไส้เดือนฝอยรากปม โดยปลูกมะเขือเทศในตัวอย่างดินที่ตรวจพบไส้เดือนฝอยรากปม เมื่อตรวจสอบดีเอ็นเอที่สกัดได้จากตัวอ่อนระยะที่สองด้วยคู่ไพรเมอร์ 194/195 ได้ผลผลิตปฏิกิริยาขนาด 720 คู่เบส ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นไส้เดือนฝอยกลุ่ม tropical species เช่น M. incognita M. javanica หรือ M. arenaria เมื่อตรวจลักษณะริ้วรอยย่นส่วนก้นพบว่าเป็นลักษณะของไส้เดือนฝอยรากปม M. incognita ในปี 2560 เก็บตัวอย่างดินจาก จ.เพชรบูรณ์ จ.ตาก จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย รวม 43 ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบไส้เดือนฝอยรากปมที่แยกได้จากตัวอย่างดิน ด้วยคู่ไพรเมอร์ Inc-K14-F/Inc-K-14R ซึ่งจำเพาะต่อไส้เดือนฝอยรากปม M. incognita ได้ผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยา PCR ขนาด 400 คู่เบส


ไฟล์แนบ
.pdf   110_2560.pdf (ขนาด: 367.14 KB / ดาวน์โหลด: 4)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม