ศึกษาชนิด แหล่งที่มา และระดับการแพร่กระจายของราเขียวไตรโคเดอร์มาที่ปนเปื้อนเห็ดนางรม
#1
ศึกษาชนิด แหล่งที่มา และระดับการแพร่กระจายของราเขียวไตรโคเดอร์มาที่ปนเปื้อนในการเพาะเห็ดสกุลนางรม
อัจฉรา พยัพพานนท์, อภิรัชต์ สมฤทธิ์, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, ทัศนาพร ทัศคร และมนตรี เอี่ยมวิมังสา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เก็บตัวอย่างก้อนเชื้อเห็ดสกุลนางรมที่พบมีเชื้อราเขียวปนเปื้อนจากฟาร์มเพาะเห็ดนางรมในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย รวม 4 ภาค จำนวน 26 อำเภอ 19 จังหวัด แล้วนำก้อนเชื้อเห็ดที่พบราเขียวมาแยกเชื้อบนอาหาร PDA และแยกเชื้อราบริสุทธิ์ด้วยวิธีการแยก สปอร์เดี่ยว (single spore method) ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและการเจริญของเส้นใยของเชื้อราที่เจริญบนอาหาร PDA แล้วจำแนกชนิดของเชื้อราเขียวที่พบโดยอาศัย เอกสารและตำราเกี่ยวกับชนิดและภาพ (monograph) ของเชื้อราพบว่า ก้อนเชื้อเห็ดสกุลนางรมที่มีเชื้อราเขียวปนเปื้อนจากฟาร์มเพาะเห็ดสกุลนางรมภาคเหนือ ได้เชื้อราเขียวไตรโคเดอร์ 70 ไอโซเลท ได้แก่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 10 ไอโซเลท, อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 8 ไอโซเลท, อ.แม่ริม จ.เชียงราย 5 ไอโซเลท, อ.สารภี จ.เชียงราย 3 ไอโซเลท, อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 2 ไอโซเลท อ.เมือง จ.ลำพูน 7 ไอโซเลท อ.แม่สอด จ.ตาก 4 ไอโซเลท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 6 ไอโซเลท อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 15 ไอโซเลท และอ.วังทอง จ.พิษณุโลก 10 ไอโซเลท โดยจำแนกชนิด (species) ได้ 3 ชนิด คือ T. hamatum 11 ไอโซเลท T. harzianum 57 ไอโซเลท และ T. koningii 2 ไอโซเลท ก้อนชื้อเเห็ดสกุลนางรมที่มีเชื้อราเขียวปนเปื้อนจากฟาร์มเพาะเห็ดสกุลนางรมภาคกลางแยกได้เชื้อราเขียวไตรโคเดอร์ 42 ไอโซเลท ได้แก่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 5 ไอโซเลท อ.บางแพ จ.ราชบุรี 10 ไอโซเลท อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 7 ไอโซเลท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 10 ไอดซเลท อ.เมือง จ.ลพบุรี 8 ไอโซเลท และอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 2 ไอโซเลท โดยจำแนกชนิด (species) ได้ 2 ชนิด คือ T. harzianum 35 ไอโซเลท, T. hamatum 7 ไอโซเลท ก้อนเชื้อเห็ดสกุลนางรมที่มีเชื้อราเขียวปนเปื้อนจากฟาร์มเพาะเห็ดสกุลนางรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแยกได้เชื้อราเขียวไตรโคเดอร์ 32 ไอโซเลท ได้แก่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 5 ไอโซเลท กิ่งอ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 7 ไอโซเลท อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 10 ไอโซเลท และอ.เมือง จ.อุดรธานี 10 ไอโซเลท โดยจำแนกชนิด (species) ได้ 2 ชนิด คือ T. harzianum 27 ไอโซเลท, T. hamatum 5 ไอโซเลท ก้อนเชื้อเห็ดสกุลนางรมที่มีเชื้อราเขียวปนเปื้อนจากฟาร์มเพาะเห็ดนางรมภาคใต้แยกได้เชื้อราเขียวไตรโคเดอร์ 50 ไอโซเลท ได้แก่ อ.เมือง จ.กระบี่ 10 ไอโซเลท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 6 ไอโซเลท อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 10 ไอโซเลท อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 10 ไอโซเลท อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 8 ไอโซเลท และอ.ควนขนุน จ.พัทลุง 6 ไอโซเลท โดยจำแนกชนิด (species) ได้ 3 ชนิด คือ T. harzianum 38 ไอโซเลท, T. hamatum 5 ไอโซเลท T. koningii 7 ไอโซเลท รวมเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มาที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 14 ไอโซเลท เมื่อประเมินระดับความเสียหายพบว่า เกษตรกรผู้เพาะเห็ดสกุลนางรมประสบปัญหาจากการเข้าทำลายของราเขียวไตรโคเดอร์มาตั้งแต่ระดับ 5 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากนึ่งฆ่าเชื้อก้อนขี้เลื่อยสำหรับเพาะเห็ดด้วยความร้อน เวลา และวิธีการที่ไม่เหมาะสม


ไฟล์แนบ
.pdf   82_2550.pdf (ขนาด: 371.6 KB / ดาวน์โหลด: 31)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ศึกษาชนิด แหล่งที่มา และระดับการแพร่กระจายของราเขียวไตรโคเดอร์มาที่ปนเปื้อนเห็ดนางรม - โดย doa - 11-30-2017, 04:44 PM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม