การทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพพริกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
#1
การทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพพริกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
พัชรี เนียมศรีจันทร์, นันทิการ์ เสนแก้ว, อภิญญา สุราวุธ, สุพร ฆังคมณี, อาริยา จูดคง, ลักษมี สุภัทรา, ศรินณา ชูธรรมธัช, อุดร เจริญแสง, นลินี จารึกภากร และไพโรจน์ สุวรรณจินดา
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

          การทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพพริกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตพริกให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างเพื่อการบริโภค และการส่งออก ดำเนินการในพื้นที่เกษตรกรตำบลปันแต และตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรจำนวน 10 ราย ในระหว่างปี 2549 – 2550 ทำการทดสอบปลูกพริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนู แต่ละพันธุ์ปลูก 2 กรรมวิธี คือ วิธีปรับใช้ (การปลูกพริกตามคำแนะนำของ GAP พริก นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่) และวิธีเกษตรกร (เป็นการปลูกพริกของเกษตรกรแต่ละรายปฏิบัติ)

          ผลการทดสอบการผลิตพริกชี้ฟ้าพบว่า การปลกพริกตามวิธีปรับใช้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,412 กิโลกรัม/ไร่ และวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 1,067 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้น 32.3 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพริกตามวิธีปรับใช้ทำให้ผลผลิตพริกมีคุณภาพผลผลิตดี 90 เปอร์เซ็นต์ และวิธีเกษตรกร 88 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ต้นทุน รายได้ และรายได้เหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดพบว่า รายได้เฉลี่ยของวิธีปรับใช้มีรายได้เฉลี่ย 18,309 บาท/ไร่ และรายได้เฉลี่ยวิธีเกษตรกร 13,885 บาท/ไร่ สำหรับต้นทุนการผลิตตามวิธีปรับใช้มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,557 บาท/ไร่ และวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 5,503 บาท/ไร่ และวิธีปรับใช้ทำให้เกษตรกรมีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 12,753 และ 8,382 บาท/ไร่ ตามลำดับ คิดเป็นรายได้เหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดที่เพิ่มขึ้น 52.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการผลิตพริกขี้หนูพบว่า การปลูกพริกตามวิธีปรับใช้ได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,211 กิโลกรัม/ไร่ และวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 1,239 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้น 78.5 เปอร์เซ็นต์ การปลูกพริกตามวิธีปรับใช้ทำให้ผลผลิตพริกมีคุณภาพผลผลิตดี 93 เปอร์เซ็นต์ และวิธีเกษตรกร 85 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ต้นทุน รายได้ และรายได้เหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดพบว่า รายได้เฉลี่ยของวิธีปรับใช้มีรายได้เฉลี่ย 26,532 บาท/ไร่ และรายได้เฉลี่ยวิธีเกษตรกร 14,868 บาท/ไร่ สำหรับต้นทุนการผลิตตามวิธีปรับใช้มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 7,339 บาท/ไร่ และวิธีเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6,783 บาท/ไร่ และวิธีปรับใช้ทำให้เกษตรกรมีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 19,194 และ 8,085 บาท/ไร่ ตามลำดับ

          สำหรับการสุ่มตัวอย่างพริกเพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริกพบว่า ผลผลิตพริกของเกษตรกรทั้งวิธีแนะนำ และวิธีเกษตรกรไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิตพริกชี้ฟ้าและพริกขี้หนู


ไฟล์แนบ
.pdf   141_2550.pdf (ขนาด: 286.68 KB / ดาวน์โหลด: 36)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพพริกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง - โดย doa - 12-26-2017, 09:26 AM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม