การจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง
#1
การจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง
ดร.ประพิศ วองเทียม และสุวลักษณ์ อะมะวัลย์

          การจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Breeding Management System (BMS) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล สามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่มีอยู่ การศึกษานี้เป็นการวิจัยในเชิงพัฒนาและวิศวกรรม โดยบูรณาการ การใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรม Breeding Management System (BMS) เพื่อทาการจัดเก็บข้อมูลลักษณะเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง การประเมินลักษณะในแปลงอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง 48 ลักษณะ จานวน 200 พันธุ์ และนามาบันทึกลงในโปรแกรม Excel เพื่อรอการเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ของโปรแกรม BMS แล้วจะอัพโหลดเข้าโปรแกรมต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   79_2561.pdf (ขนาด: 2.43 MB / ดาวน์โหลด: 190)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การจัดทาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง - โดย doa - 06-05-2019, 02:32 PM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม