การศึกษาวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตร pirimiphos methyl, butachlor แบบรวมโดยวิธีGLC
#1
การศึกษาวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตร pirimiphos methyl, butachlor แบบรวม โดยวิธี GLC
ณัญจณา ลอตระกูล และณัชชาทันต์ บุรินทร์รัตนโชติ
สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          จากการศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห์ pirimiphos-methyl และ butachlor โดยวิธี GC ได้สภาวะที่เหมาะสมดังนี้
Column : Capillary column, fused silica 30 m x 0.25 mm (i.d) film thickness 0.25 μm coated with 5 % … Phenyl methyl polysiloxam (HP-5 or equivalent)
Injection system :
Injectior : split injection
Split ratio : 50 : 1
Split flow : 78.5 ml/min
Injection volume : 1 μl
Detector : Flame ionization
Temperature
Column oven : 250°C
Infection port : 260°C
Detector : 250°C
Gas flow rate
Helium (carrier) : 1.6 ml/min
Hydrogen : about 30 ml/min
Air : about 300 ml/min
Nitrogen : about 25 ml/min
          สภาวะนี้สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง pirimiphos-methyl และ butachlor โดยมี resolution 20 : 15
- Range หรือช่วงที่ความเข้มข้น หรือปริมาณของสารที่ใช้ทดสอบสามารถวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดย pirimiphos-methyl มี range อยู่ในช่วง 0.5 – 2 mg/ml butachlor มี range อยู่ในช่วง 0.5 – 2 mg/ml
- Linearity หรือความสัมพันธ์ระหว่าง response กับปริมาณของสารที่วิธีวิเคราะห์ทดสอบสามารถทำได้ pirimiphos-methyl มี Correlation coefficient ® = 0.9999 butachlor มี Correlation coefficient ® = 0.9999
- Precision (repeatability)
pirimiphos-methyl ได้ค่า Horrat = butachlor ได้ค่า Horrat = 0.6816
- ความถูกต้องของวิธีทดสอบหาในรูปของ %Recovery pirimiphos-methyl ได้ %Recovery = 102.66 butachlor ได้ %Recovery = 101.84
- Specificity / Selectivity วิธีทดสอบนี้ได้ Chromatogram ที่มีมีสารอื่นรบกวนต่อ peake ของ pirimiphos-methyl และ butachlor
- Resolution ของ pirimiphos-methyl และ butachlor = 20.15


ไฟล์แนบ
.pdf   194_2550.pdf (ขนาด: 332.96 KB / ดาวน์โหลด: 33)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การศึกษาวิธีวิเคราะห์วัตถุมีพิษการเกษตร pirimiphos methyl, butachlor แบบรวมโดยวิธีGLC - โดย doa - 01-23-2018, 04:28 PM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม