การพัฒนาการผลิตมะขามป้อมเพื่อเป็นพืชเสริมรายได้
#1
การพัฒนาการผลิตมะขามป้อมเพื่อเป็นพืชเสริมรายได้
วิภาดา แสงสร้อย, ประนอม ใจอ้าย, สุทธินี เจริญคิด และกัมปนาท บุญสิงห์

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ได้ดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาการผลิตมะขามป้อมเพื่อเป็นพืชเสริมรายได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่ปลูกมะขามป้อมพันธุ์ดีในจังหวัดแพร่ ระยะเวลาตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 50 ราย โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรพัฒนาการผลิตมะขามป้อมเพื่อเป็นพืชเสริมรายได้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ให้ความรู้ภาคบรรยายในการปลูกและดูแลรักษามะขามป้อม การนำไปใช้ประโยชน์ด้านเป็นอาหารและสมุนไพร และภาคปฏิบัติ ฝึกขยายพันธุ์มะขามป้อมด้วยวิธีเปลี่ยนยอดแบบเสียบลิ่ม นำเกษตรกรศึกษาดูงานในแปลงรวบรวมพันธุ์มะขามป้อมในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ผลิตกล้ามะขามป้อมพันธุ์ดี จำนวน 1,250 ต้น สนับสนุนให้เกษตรกร รายละ 25 ต้น ในอนาคตจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูปโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนาผลผลิตสดจำหน่ายให้โรงพยาบาลสองนำไปอบแห้งใช้เป็นวัตถุดิบผลิตยาแก้ไอ ส่งผลดีถึงเศรษฐกิจในชุมชน


ไฟล์แนบ
.pdf   86_2561.pdf (ขนาด: 1.02 MB / ดาวน์โหลด: 311)
ตอบกลับ