การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษา ลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1
#1
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษา ลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1
มะนิต สารุณา, ปัญจพล สิริสุวรรณมา, นิยม ไข่มุกข์ และชำนาญ กสิบาล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม

          การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 มี 2 กิจกรรม ทดสอบในพื้นที่แปลงเกษตรกรจังหวัดนครพนม จำนวน 21 ราย และห้องเย็นของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม มีระยะเวลาในการดำเนิน 2 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2560

          กิจกรรมที่ 1 การทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 ประกอบด้วย 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1.1 การทดสอบเทคโนโลยีการตัดแต่งกิ่งร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินกับลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 มี 2 กรรมวิธี ผลการทดสอบพบว่า การออกดอก ติดผล ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ กรรมวิธีทดสอบ ทั้งนี้เพราะสามารถทำให้ต้นลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 มีจำนวนต้นที่ออกดอกมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เฉลี่ย 47.4 ต่อ 29.6 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ด้านผลผลผลิตรวม กรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เฉลี่ย 223.5 ต่อ 99.5 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนปริมาณและคุณภาพของผลผลิตนั้น กรรมวิธีทดสอบ มีจำนวนผลต่อกิโลกรัม น้ำหนักผลต่อกรัม และความหวาน (Brix) สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เฉลี่ย 30.1 33.3 และ 17.6 ต่อ 34.3 29.3 และ 17.1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ทำให้ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน คือ ผลมีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักเนื้อมากสูงกว่า ขณะที่ในกรรมวิธีเกษตรกร มีเพียงบางส่วนที่เท่านั้นที่ผลผลิตได้มาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า ผลมีขนาดค่อนข้างเล็ก ไม่ค่อยมีเนื้อ มีน้ำหนักเปลือกมาก และมีน้ำหนักผลน้อย ส่วนการทดลองที่ 1.2 ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดหนอนเจาะขั้วผลลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 พบว่า การป้องกันกำจัดตามวิธีทดสอบ ช่วยลดการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลในระยะเก็บเกี่ยว และพบปริมาณสารตกค้างในผลผลิตน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรที่บางแปลงไม่มีการป้องกันกำจัด และแปลงที่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง โดยวิธีทดสอบพบการเข้าทำลายของหนอนเจาะขั้วผลในระยะเก็บเกี่ยวน้อยกว่าวิธีเกษตรกรโดยเฉลี่ย 3.62 เปอร์เซ็นต์ หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 41.01 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ โดยวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรให้น้ำหนักผลอยู่ระหว่าง 16.6-34.3 และ 14.2-34.1 กรัมต่อผล ผลผลิตรวมอยู่ในช่วง 49 - 792 และ 55 - 786 กิโลกรัมต่อไร่ สารพิษตกค้างในผลผลิตทั้งสองกรรมวิธีตรวจไม่พบ และพบในระดับปลอดภัย แต่วิธีทดสอบพบสารตกค้างในผลผลิตน้อยกว่า คือ พบ 2 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 10 ตัวอย่าง พบสารชนิดเดียว ปริมาณสารพิษคิดเป็น 2.0 และ 3.0 เปอร์เซ็นต์ของค่า MRL ในขณะที่วิธีเกษตรพบสารตกค้างในผลผลิต 5 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 10 ตัวอย่าง พบสารเคมี 3 ชนิด ปริมาณสารอยู่ในช่วง 1.0 - 7.5 เปอร์เซ็นต์ของค่า MRL

          กิจกรรมที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 มี 1 การทดลอง คือ การทดลองที่ 2.1 การทดสอบเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 พบว่าการแช่กรดเกลือ (HCL) เข้มข้น 5% นาน 5 นาที การแช่ในกรดเกลือ (HCL) เข้มข้น 3% + โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ (SMS) เข้มข้น 1% นาน 10 นาที และ การแช่ในน้ำเย็นที่อุณหภูมิ 0 - 3 ๐ซ นาน 10 นาที โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเย็น 5 ๐ซ และความชื้นสัมพัทธ์ 90 - 95 % สามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตลิ้นจี่ได้นาน 30 วัน และลดการเปลี่ยนสีของเปลือกจากสีแดงเป็นสีแดงคล้ำ จนสีน้ำตาลได้ตลอดอายุการเก็บรักษาผลผลิตที่อุณหภูมิห้องเย็น 5 ๐ซ และความชื้นสัมพัทธ์ 90 - 95 % เมื่อเปรียบกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องปกติ ผลผลิตที่ไม่มีการแช่สาร เปลือกมีการเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีแดงคล้ำจนสีน้ำตาลภายในเวลาไม่เกิน 1 วัน ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ การแช่ในกรดเกลือ (HCL) เข้มข้น 3% + โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ (SMS) เข้มข้น 1% นาน 10 นาที ทั้งนี้เพราะในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นสีเปลือก สีเนื้อ กลิ่น และรสชาติ มีการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพน้อยที่สุด คือ มีสีเปลือก และสีเนื้อใกล้เคียงกับผลผลิตที่เก็บใหม่สด ลักษณะเนื้อแน่น ไม่นิ่ม มีกลิ่นหอมจางๆ ของลิ้นจี่ และไม่มีกลิ่นฉุนของสารเคมี นอกจากนี้รสชาติยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในอายุการเก็บรักษาที่นานวันมากขึ้น คือ มีรสหวานอมเปรี้ยว ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1


ไฟล์แนบ
.pdf   50_2560.pdf (ขนาด: 5.12 MB / ดาวน์โหลด: 55)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษา ลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 - โดย doa - 06-29-2018, 04:31 PM

ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม