ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟกุหลาบ และหนอนผีเสื้อศัตรูกุหลาบ
#1
ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟกุหลาบ และหนอนผีเสื้อศัตรูกุหลาบ
ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล, อัจฉรา หวังอาษา, วิภาดา ปลอดครบุรี และอุราพร หนูนารถ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟกุหลาบ ดำเนินการในแปลงกุหลาบของเกษตรกร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2555 วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่พ่นสาร spinetoram (Exalt 12 %W/V SC) อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร emamectin benzoate (Proclaim 019 EC 1.92 %EC) 20 มล./น้ำ 20 ลิตร thiamethoxam/lambdacyhalothrin (Efforia 247 ZC 14.1%/10.6 %ZC) อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร fipronil (Ascend 5 %SC) อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร benfuracarb (Oncol 20 %EC) อัตรา 50 มล./น้ำ 20 ลิตร imidacloprid (Confidor 100SL 10 %SL) อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสารพบว่า สารที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในกุหลาบ คือ spinetoram (Exalt 12 % W/V SC) อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร และ fipronil (Ascend 5 %SC) อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟได้มากกว่า 70% ในระยะเวลา 7 วัน โดยไม่พบอาการเป็นพิษต่อกุหลาบ ซึ่งต้องดำเนินการซ้ำเพื่อยืนยันข้อมูลในปีต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2408_2555.pdf (ขนาด: 382.63 KB / ดาวน์โหลด: 345)
ตอบกลับ