การศึกษาชนิดของวัชพืชของพืชส่งออก (ข้าวโพดฝักอ่อน มะม่วง) พืชนำเข้า (อ้อย ข้าวฟ่าง)
#1
การศึกษาชนิดของวัชพืชของพืชส่งออก (ข้าวโพดฝักอ่อน และมะม่วง) และพืชนำเข้า (อ้อยและข้าวฟ่าง)
ศิริพร ซึงสนธิพร และธัญชนก จงรักไทย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดวัชพืชในแปลงพืชพืชส่งออก (ข้าวโพดฝักอ่อน และมะม่วง) และนำเข้า (อ้อย และข้าวฟ่าง) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อวัชพืช ตั้งแต่ตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 ปัจจุบันได้สำรวจ โดยสำรวจในแปลงข้าวโพดฝักอ่อน จำนวน 8 แปลง มะม่วง จำนวน 14 แปลง พบไม้นำเข้า อ้อย จำนวน 19 แปลง และข้าวฟ่าง จำนวน 4 แปลง วัชพืชที่พบส่วนใหญ่เป็นวัชพืชสามัญที่พบทั่วไป แต่มีบางชนิดที่พบระบาดเฉพาะในจังหวัดลพบุรี และเพชรบูรณ์เท่านั้น


ไฟล์แนบ
.pdf   2454_2555.pdf (ขนาด: 265.94 KB / ดาวน์โหลด: 598)
ตอบกลับ