ภารกิจหลัก

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ :
สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมทดแทนและลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน ในการผลิตพืชตระกูลถั่วอย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการ
พันธกิจ :
บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ ทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในพืชตระกูลถั่วอย่างยั่งยืน