คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ดำเนินงานโดยมีคณะกรรมการ บริหารเงินทุนหมุนเวียน ในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ดังนี้

๑. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประธานกรรมการ
๒. ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
๓. ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๕. นางจริยา ประศาสน์ศรีสุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตร กรรมการ
๖. นางเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กรรมการ
๗. นางสาวปาหนัน เริงสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
กรรมการ และเลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม