ติดต่อเรา

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ตึกไรโซเบียม กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร. ๐๒-๕๗๙-๗๕๒๒-๓ โทรสาร. ๐๒-๕๖๑-๔๗๖๓
http://www.doa.go.th/rhizobium