วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมและการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Nation Single Window (NSW) แบบไร้เอกสาร (ตรวจ 100%) สำหรับสินค้าที่อยู่ในความควบคุมของกรมวิชาการเกษตร (เพิ่มเติม)

Read more
1 2 3 7