วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้บริการทดสอบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรมและการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองการยางได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองการยาง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกองการยางและศูนย์ควบคุมยาง ผ่านระบบ Web Conference โดยมีนายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการกองการยาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศรีโบ ไชยประสิทธิ กองการยาง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กอ […]

Read more

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กองการยางได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะผู้ตรวจติดตามและประเมินห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ คณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ และคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแลห้องปฏิบัติการยางแท่งเอสทีอาร์ ) ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายธงชัย คำโคตร ผู้อำนวยการกองการยาง เป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการฯ ร่วมเข้าประชุมผ่านระบบ Web Conference 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กอ […]

Read more

ประกาศ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดน้ำมันสนใช้แล้ว จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับประกาศฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการยาง ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 8 ม.ค.63

————&# […]

Read more
1 2 3 12