ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารเงินทุน

นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการยาง

ข่าวรับสมัครงาน

ส่งเสริมสนับสนุน และแนะนำพันธ์ยางที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้องตรงตามพันธ์ ภายใต้กาารตรวจสอบพันธ์จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพันธ์ของกรมวิชาการเกษตร

ราคาตลาดจีน

เวลาซื้อขายเช้า(ไทย)8.00-10.30น.(จีน)08.00-10.30น. ช่วงบ่าย (ไทย)12.30-14.00 น.(จีน)13.30-15.00น.

 doa_procure
 gp
 doacenter
 oic
 gov_chl
 ginfo

กรมวิชาการเกษตร1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1 กรมบัญชีกลาง1 กระทรวงการคลัง1 สำนักงบประมาณ1