รู้จักเรา

เงินทุนหมุนเวียนยางพาราก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2495 ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้รับอนุมัติเงินจากกระทรวงการคลัง จากเงินทุนช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 1,000,000 บาท ต่อมาในปี 2498 จำนวน 1,000,000 บาท

มุ่งมั่นพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการผสมผสานประชารัฐ

แหล่งขยายและกระจายพันธุ์ยางพันธุ์ดี
สนับสนุนงานค้นคว้าทดลองและงานวิจัยเกี่ยวข้องกับยางพารา
 
ใช้ประโยชน์จากต้นยางเสร็จสิ้นจากงานค้นคว้าวิจัย
จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ ในราคาย่อมเยา

ราคาตลาดจีน

เวลาซื้อขายเช้า(ไทย)8.00-10.30น.(จีน)08.00-10.30น. ช่วงบ่าย (ไทย)12.30-14.00 น.(จีน)13.30-15.00น.

 gp

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์1 กรมบัญชีกลาง1 กระทรวงการคลัง1 สำนักงบประมาณ1