คลังเอกสารความรู้
เอกสารผลงานทางวิชาการและคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (http://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: สาระความรู้ (http://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: การบริหารจัดการองค์กร (http://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=35)
+--- เรื่อง: เอกสารผลงานทางวิชาการและคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (/showthread.php?tid=2282)เอกสารผลงานทางวิชาการและคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน - doa - 15-02-2017