เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเดินทาง กวป.ได้ดำเนินการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) ด้วยโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “วิธีการวัดปริมาณการสูญเสียอาหารเพื่อทำ National baseline” โดย Dr.Jintendra Singh Tomar ผู้เชี่ยวชาญจาก FAO

   ด้วยกรมวิชาการเกษ

Read more

กรมวิชาการเกษตรเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก กฏหมาย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ .. ) พ.ศ….. คลิกรายละเอียดตามที่แนบ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

กรมวิชาการเกษตรเผยแพ

Read more