กรมวิชาการเกษตรเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก กฏหมาย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ .. ) พ.ศ….. คลิกรายละเอียดตามที่แนบ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

กรมวิชาการเกษตรเผยแพ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) มีความประสงค์สรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ประจำสหภาพยุโรป) ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานปลัดกระท

Read more