สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ขอเปิดเผยรายงานสรุปผลรับฟังความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมานต่อประชาชน (ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ …) พ.ศ. …)

Read more

กระทรวงเกษตรและป่าไม้สาธารณรัฐตุรกี ได้พัฒนาระบบการตรวจออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืชที่นำเข้าหรือผ่านทางไปสาธารณรัฐตุรกี

กระทรวงเกษตรและป่าไม

Read more

กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์เผยแพร่เทคโนโลยี “การผลิตชุดตรวจสอบธาตุอาการพืชในดินอย่างง่าย (Soil test kits)”

  กรมวิชาการเกษตรมีค

Read more