รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบาย แก่ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

เมื่อวันที่ 20 มกราค

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอละสหกรณ์ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 20 มกราค

Read more