กรมวิชาการเกษตร กษ. – มก.จับมือ เครือข่ายพันธมิตร SDG 12 ประเมินปริมาณความสูญเสียอาหาร หามาตรการลดความสูญเสียอาหาร ป้องกันวิกฤตขาดแคลนอาหาร

เมื่อวันที่ 29 มิถุน

Read more