ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี

เมื่อวันที่ 18 มิถุน

Read more