อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ภายใต้แนวคิด “อารักขาพืชเพื่อชีวิต ฝ่าวิกฤต สู่ความมั่นคงด้านอาหาร”

เมื่อวันที่ 17 กันยา

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 16 กันยา

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กันยา

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองหรือวิจัย ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 15 กันยา

Read more