กรมวิชาการเกษตร มีความประสงค์เผยแพร่เทคโนโลยี “การผลิตชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซิน” การอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non Exclusie Licensing)

ผู้ประกอบการรายใดประสงค์จะขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ โปรดแจ้งความประสงค์ไปที่กรมวิชาการเกษตร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 13 กันยายน 2562