ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน”

  ด้วยกองการเจ้าหน้าที่กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร เพื่อประสิทธิภาพในการปฎิบัติกงาน” ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กันยาน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จ.ชลบุรี 
  ในการนี้ กองการเจ้าหที่ขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการฝึกอบรม