อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมคณะนายกรัฐมนตรีนการตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพและการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

  ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพและการบริหารจัดการทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP) มกษ.9001-2556 ชนิดพืชทุเรียหมอนทอง แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย ณ ตลาดกลางยางพารา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562