กำหนดให้สารอนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ตามประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้สารอนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหรือกิจการอื่น ไม่เป็นปุ๋ยเคมี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นผลให้ผู้ประกอบการที่นำเข้าและส่งออกปุ๋ยเคมีตามบัญชีรายชื่อสารจำนวน ๕๑ รายการ