หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลมังคุดสดไปไต้หวัน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลมังคุดสดไปไต้หวัน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งออกผลมังคุดสดไปไต้หวัน