สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) มีความประสงค์สรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ประจำสหภาพยุโรป) ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) มีตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ประจำสหภาพยุโรป) ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง
      ข้าราชการในสังกัดที่มีความสนใจ และประสงค์ที่จะเข้ารับการคัดเลือก ยื่นเอกสารแสดงความจำนง เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ยื่นความประสงค์ตามเอกสารแนบที่สำนักงานเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ