สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ขอเปิดเผยรายงานสรุปผลรับฟังความคิดเห็น และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมานต่อประชาชน (ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ …) พ.ศ. …)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น-ร่างพระราชบัญญัติกักพืช-ฉบับที่…-พ.ศ.-…